fbpx

KONKURSY

 

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO WRAZ Z MAGAZYNEM KOCIE SPRAWY

na recenzję książki Żyć jak kot

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Żyć jak kot i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Andromeda sp. z o.o., ul. Skawińska 22/5, 31-066 Kraków
 3. Partnerem Konkursu jest magazyn KOCIE SPRAWY.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie za pomocą sieci Internet w dniach od 1 marca 2018 do 31 marca 2018.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 3. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 4. b) osoba biorąca udział w Konkursie musi od dnia 1 marca 2018 do dnia 31 marca 2018 roku przesłać na adres mailowy andromeda@andromedapress.pl treść recenzji książki ŻYĆ JAK KOT autorstwa Stephane’a Garniera zamieszczonej przez Uczestnika w dowolnej księgarni internetowej na stronie produktowej wyżej wymienionej książki,
 5. c) osoba biorąca udział w Konkursie musi jednoznacznie wskazać adres internetowy księgarni, na której stronie produktowej recenzja została zamieszczona,
 6. d) osoba biorąca udział w Konkursie wysyłając recenzję na Konkurs gwarantuje swoje osobiste autorstwo recenzji,
 7. e) recenzje, przesłane na konkurs, których nie będzie można znaleźć pod wskazanym adresem nie będą brane pod uwagę,
 8. f) recenzja nadesłana na konkurs i zamieszczona w księgarni internetowej nie może być krótsza niż 250 znaków.

§3

NAGRODY

 1. Jury konkursowe w składzie: prezes zarządu wydawnictwa, Mariusz Mroczek oraz tłumacz książki Eliza Kasprzak-Kozikowska wybierze najciekawszą recenzję.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
 3. pięć zestawów: kubek z grafiką z książki i cytatem oraz film KEDI na płycie DVD
 4. nagroda główna: bon zakupowy o wartości 200 PLN do sieci sklepów wiodącej francuskiej marki produkującej kosmetyki.
 5. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w dniach od 1 do 31 marca 2018 przesłali recenzje książki ŻYĆ JAK KOT spełniające kryteria określone w par 2. i zostali wskazani przez jury konkursowe do dnia 10 kwietnia 2018 r., jak zwycięzcy konkursu.
 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane za pośrednictwem portalu Facebook na stronie ŻYĆ JAK KOT oraz na stronie internetowej Partnera Konkursu do dnia 15 kwietnia 2018 r.
 7. Organizator skontaktuje się indywidualnie ze zwycięzcami konkursu celem ustalenia sposobu przekazania nagrody, poprzez pocztę elektroniczną na adres, z którego została wysłana recenzja konkursowa, do dnia 15 kwietnia 2018 r.
 8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 10. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz późniejszego adresu niezbędnych do ogłoszenia wyników i przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych.
 3. Dane ososbowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z ogłoszeniem i wydaniem nagrody.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie wydawnictwoandromeda.pl.
 3. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą kierować na adres andromeda@andromedapress.pl.