Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji procesu sprzedaży jest spółka Wydawnictwo Andromeda sp. z o.o., ul. Skawińska 22/5, 31-066 Kraków, NIP 676 251 74 37, REGON 365951528, wpisaną do KRS przez sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649509

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych andromeda@andromedapress.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

W celu realizacji procesu sprzedaży, tj. dla celów związanych z:

 • prawidłową realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacją składanych zamówień,

 • rozpatrywaniem składanych reklamacji oraz zwrotu towaru,

 • otrzymywaniem informacji marketingowych,

 • udzielaniem informacji dotyczących statusu realizowanych usług,

niezbędne jest umożliwienie nam przetwarzania następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,

 • adres,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • numer NIP w przypadku firmy.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Cel

Podstawa prawna

Ustalenie danych w celu realizacji procesu sprzedaży

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przekazanie informacji o realizacji zamówienia

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej np. wyegzekwowania realizacji od firmy kurierskiej.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Ze względu na realizację zlecanie dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, a w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym,

 • prawnikom i firmom windykacyjnym

 • osobom upoważnionym przez właściciela danych.

Przez jaki czas przetwarzane sądane osobowe?

Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są trwale usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Istnieje obowiązek prawny przetwarzania danych ze względów podatkowych i z godnie z ustawą o rachunkowości. Ich brak skutkuje np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku, a więc zrealizowania jakiejkolwiek usługi.

Jakie przysługują prawa?

Każdemu użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do:

·         dostępu do swoich danych,

·         sprostowania swoich danych,

·         żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

·         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych.